Menu
home
>>
ประชุมคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2563
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี (ศปถ.จ.) ครั้งที่ 2/2563

เพื่อบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ข้อความ

 

Scroll Up Skip to content