Menu
home
>>
ปทุมธานี “City of Royal Lotus” “ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด” วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ปทุมธานี
“City of Royal Lotus”
“ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี (ขทช.ปท.)
ขอรายงานผลปฏิบัติงานโครงการ ปทุมธานี
“ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด”
ถนนปลอดภัย ทัศนวิสัยดี
เพื่อประชาชนเดินทาง
อย่างมั่นใจ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

Scroll Up Skip to content