Menu
home
>>
ขทช.ปทุมธานี เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
โดยแบ่งเป็นชุดดังนี้
1.ชุดเคลื่อนที่เร็ว/ลาดตระเวนจุดเสี่ยง
ตรวจลาดตระเวนในสายทางที่รับผิดชอบ เพื่อสำรวจความผิดปกติของสภาพสายทาง และสภาพการเดินทางของประชาชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.ชุดอำนวยความปลอดภัย
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงฉุกเฉินงานไฟฟ้าส่องสว่าง ให้สามารถใช้งานได้ปกติ และเกิดความปลอดภัยในการสัญจร
3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
เฝ้าตรวจสอบวิทยุสื่อสารเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และประสานไปยังส่วนที่รับผิดชอบ
4. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการสำนักงาน
บริการประชาชน แนะนำเส้นทางการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ทั้งนี้ ประชาชนจะสามารถเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ได้อย่างมั่นใจ ตามนโยบาย “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ของกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content